रणनीतिक योजना

प्रकाशित मिति: 2017-06-16

अध्यागमन प्रशासनलाई digitalised र professional बनाउने क्रममा अध्यागमन विभागले तयार गरेको प्रस्तुत रणनीतिक योजना २०७४-२०७६ का सम्बन्धमा यँहाहरुका टिप्पणी वा 

सुझाब सल्लाहहरु ईमेल ठेगाना:  dg@nepalimmigration.gov.np ,mail@nepalimmigration.gov.np मा पठाई दिनु हुन 

बिनम्र अनुरोध छ। 


संलग्न फाइल
S.N Title File Size File Type Download
1 Updated_Immigration_Strategic_plan_paper_2073_(1) 497 Kb application/msword