गैर-आवासीय नेपाली भिसा

  1. अनलाइन आवेदन फारम
  2. NRN  परिचयपत्र
  3. राहदानी र अन्तिम भिषाको छाँयाप्रति